Regulamin do Zabawy " Zdjęcie z wakacji"

Regulamin zabawy:
“Zdjęcie z wakacji ” – www.pieknamama.pl
 
§ 1
Ogólne postanowienia

 

1. Organizatorem Zabawy jest sklep internetowy www.pieknamama.pl z siedzibą w Warszawie, 00-195 Warszawa przy ul. Słomińskiego 5/223, (zwany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”).
2. Osoba biorąca udział w Zabawie (zwana dalej "Uczestnikiem") przystępując do zabawy oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
3. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym bezpośrednio za koordynację działań związanych z przeprowadzeniem Zabawy, w tym za:
3.1 bieżący kontakt z uczestnikami Zabawy;
3.2 sprawowanie nadzoru nad przebiegiem Zabawy
3.3 przestrzeganiem przez uczestników poniższego regulaminu oraz warunków Zabawy.
4. Zabawa nie jest sponsorowana, wspierana ani administrowana przez Facebook/Instagram. Facebook/Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Zabawy.
5. Zabawa nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną ani też nie jest zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540). Uczestnictwo w Zabawie jest bezpłatne i dobrowolne.
6. Zabawa jest przeprowadzona na portalu społecznościowym Facebook na profilu firmowym PięknaMama
7. Zabawa skierowana jest do rodziców oraz przyszłych rodziców oczekujący narodzin dziecka.
§ 2
Warunki Zabawy i nagrody
1. Zabawa trwa od dnia 15.08.2021 od momentu opublikowania postu zabawy na profilu PięknaMama w serwisie Facebook do dnia 22.08.2021 godz 23:59 .
2. Uczestnikiem Zabawy mogą być użytkownicy serwisu Facebook. Jednocześnie uczestnikiem Zabawy mogą być wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.
3. W Zabawie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jak również inne osoby biorące udział w organizacji Zabawy. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem.
4. Organizator powoła jury, w celu wyłonienia zwycięzców:
W skład jury wchodzą:
1. Renata Bogdańska
2. Ilona Sztylko
3. Małgorzata Danielewicz-Bekier
5. Spośród wszystkich autorów zgłoszeń umieszczonych w dniach od 15.08.2021-22.08.2021 jury wyłoni 1 nagrodę główną.
6. Zadanie w wakacyjnej zabawie:
Udostępnij post z zabawą na swoim profilu .
Pod postem o wakacyjnej zabawie na profilu "PięknaMama" wstaw zdjęcie obrazujące hasło „ Zdjęcie z wakacji”
7. Na najciekawsze i najbardziej oryginalne zgłoszenia czeka nagroda .
8. Jury zabawy będzie oceniać: kreatywność i oryginalność zdjęć
9. Nagroda w zabawie:
Jeden komplet koszulki ciążowej i do karmienia piersią marki Lupoline.
Zwycięzca wybierze nagrodę spośród trzech modeli:
• Koszulka ciążowa i do kamienia 3067
• Koszulka ciążowa i do karmienia 3098
• Koszulka ciążowa i do kamienia 3072
10. Laureaci zabawy zostaną poinformowani o wygranej stosowną informacją w formie notatki na Facebooku na profilu PięknaMama do dnia 28.08.2021 godz. 23:59
11. Laureaci zabawy zobowiązani są wysłać w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników Zabawy, dane niezbędne do wysyłki nagród do PięknaMama w ramach Facebooka.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez laureata adresu do korespondencji.
13. Nagrody wysyła organizator najpóźniej do 31.08.2021 na wskazany przez zwycięzcę adres.
14. Wyłącza się możliwość zamiany przyznanej nagrody na gotówkę.
15. Laureat zabawy traci prawo do nagrody w razie stwierdzenia przez komisję, ale nie spełnił on warunków udziału w Zabawie określonych w niniejszym § 2, a w szczególności nie był uprawniony do udziału w zabawie lub nie przysłał danych, o których mowa w pkt. 5 powyżej.


§ 3
Przetwarzanie danych osobowych w ramach Zabawy

Administratorem danych osobowych w zabawie jest PięknaMama z siedzibą w Warszawie, 00-195 Warszawa przy ul. Słomińskiego 5/223, dalej PięknaMama,  dane osobowe będą przetwarzane związku z Twoim zgłoszeniem do uczestnictwa w zabawie „…..”. Podstawą przetwarzania przez PięknaMama Twoich danych osobowych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest archiwizowanie danych laureatów zabawy w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z prawa cywilnego. Wyrażoną zgodę możesz odwołać w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
PięknaMama będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz PięknaMama. Ponadto PięknaMama będzie udostępniać Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
PięknaMama będzie przetwarzać dane osobowe pozyskane w zabawie do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie, a jeśli nie wycofasz zgody, PięknaMama będzie przetwarzać Twoje dane nie dłużej niż do czasu zakończenia zabawy. W sytuacji kiedy zostaniesz wytypowana/y do otrzymania nagrody Twoje dane osobowe będą przetwarzane po zakończeniu zabawy w celu zabezpieczenia Spółki na wypadek ewentualnych roszczeń cywilnych wynikających z kwestii przyznania nagrody wygranej w tej zabawie.
Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę do organu nadzorczego - UODO, ul. Stawki 2, Warszaw).


§ 4
Postępowanie reklamacyjne dotyczące Zabawy


1. Reklamacje można zgłaszać w trakcie trwania Zabawy, a także po jego zakończeniu w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników zabawy (decyduje data doręczenia). Zgłoszenia reklamacyjne należy wysyłać na adres biura Organizatora PięknaMama  Renata Bogdańska  z siedzibą w Warszawie, 00-195 Warszawa przy ul. Słomińskiego 5/223  z dopiskiem “ Wakacyjna zabawa "
2. Wszystkie reklamacje Uczestników dotyczące Zabawy będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.


§ 5
Postanowienia końcowe


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1.1. usługi świadczone przez operatorów poczty elektronicznej,
1.2. niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody, inne zdarzenia, których Organizator nie był wstanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec - w szczególności spowodowane działaniem siły wyższej lub działaniem osób trzecich, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności,
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, poz.16, nr 93 ze zmianami )